Оценка имущества


Фонды операций с недвижимостью, методика расчета их стоимости

     Відповідно до частини п'ятої статті 33  Закону  України  "Про фінансово-кредитні  механізми  і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"(978-15)  Кабінет  Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
     Затвердити Методику розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю, що додається
.
     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО


                             МЕТОДИКА
            розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю


                         Загальні питання

     1. Згідно  з  цією  Методикою  розраховується вартість чистих активів фондів операцій з нерухомістю (далі - фонд).

     2. У цій Методиці термін "чисті активи фонду" означає  кошти, розмір  яких дорівнює різниці між вартістю майна фонду та вартістю зобов'язань,  що виникли в результаті управління фондом.  Вартість майна фонду визначається як сума статей балансу фонду, що належать до його активів.
     Інші терміни використовуються у значенні, наведеному в Законі України  "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла  та  операціях  з  нерухомістю" (  978-15  )  і положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

                Оцінка активів і зобов'язань фонду

     3. Активи  фонду  первісно  оцінюються  та  відображаються  у бухгалтерському обліку за собівартістю на дату їх  зарахування  до складу активів фонду.

     4. Активи фонду оцінюються:

     1) грошові кошти на рахунках:

     поточних в національній валюті - за номіналом;

     поточних в  іноземній валюті - за номіналом,  перерахованим у національну валюту за офіційним валютним курсом,  що  встановлений Національним банком на дату оцінки;

     депозитних в  національній  валюті - за номіналом,  включаючи проценти,  які підлягають нарахуванню за відповідний період згідно з умовами договору банківського вкладу;

     депозитних в іноземній валюті - за номіналом, перерахованим у національну валюту за офіційним валютним курсом,  що  встановлений Національним  банком  на  дату  оцінки,  включаючи  проценти,  які підлягають нарахуванню за  відповідний  період  згідно  з  умовами договору банківського вкладу;

     2) еквіваленти грошових коштів, що конвертуються:

     у національну валюту - за номіналом;

     в іноземну валюту - за номіналом, перерахованим у національну валюту за офіційним валютним курсом,  що встановлений Національним банком на дату оцінки;

     3) об'єкти  нерухомості - за справедливою вартістю відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  32  "Інвестиційна нерухомість"(z0823-07),  а  у  разі  залучення  незалежного оцінювача - відповідно  до  Законів  України  "Про  оцінку  майна, майнових прав   та   професійну  оціночну  діяльність  в  Україні" (2658-14)  та  "Про  оцінку  земель" (  1378-15),   Методики експертної   грошової   оцінки   земельних  ділянок,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1531 (1531-2002-п) "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1941), Національного стандарту  N  1  "Загальні  засади  оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440(1440-2003-п) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995), та Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від 28 жовтня 2004  р.  N  1442 (1442-2004-п)  (Офіційний  вісник України,  2004 р.,  N 44, ст. 2885), з періодичністю, передбаченою
обліковою політикою фонду (при цьому не рідше одного разу  на  рік
незалежним оцінювачем);

     4) об'єкти   незавершеного   будівництва   -   відповідно  до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  7  "Основні  засоби" (z0288-00)  (при  цьому  не рідше  одного разу на рік незалежним оцінювачем);

     5) об'єкти  нерухомості,  надані  в  оренду,  - відповідно до Положення (стандарту)    бухгалтерського    обліку   14   "Оренда" (z0487-00);

     6) дебіторська заборгованість,  у тому числі права вимоги  на об'єкт  інвестування,  набуті  за  договорами  про  участь у фонді фінансування будівництва:

     поточна - за чистою реалізаційною вартістю;

     довгострокова, на  яку  нараховуються  проценти,  -   за   її теперішньою  вартістю  з  урахуванням  ставки  дисконту процентної ставки, визначеної відповідним договором;

     довгострокова, на яку проценти  не  нараховуються,  -  за  її теперішньою  вартістю  з  урахуванням  ставки  дисконту процентної ставки,  встановленої  на  рівні  облікової  ставки  Національного банку.

     Оцінці підлягає також дебіторська заборгованість,  що виникла в результаті здійснення операцій з активами фонду, в тому числі за договорами,     згідно    з    якими    здійснюється    підготовка проектно-кошторисної документації,  проводиться  ремонт   об'єктів нерухомості.

     Дебіторська заборгованість в іноземній валюті перераховується в національну валюту за офіційним  валютним  курсом  Національного банку на дату оцінки.

     5. Інші  не перелічені у цій Методиці активи фонду оцінюються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

     6. Під  час  визначення   вартості   чистих   активів   фонду враховуються зобов'язання, що виникли в результаті його діяльності та виконуються за рахунок активів фонду  (крім  зобов'язань  перед довірителями).

     7. Оцінка   зобов'язань   у   вигляді  винагороди  управителю проводиться  на  підставі  даних  середньоквартальних  розрахунків вартості чистих активів фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного кварталу.  У розрахунках використовуються  відповідно показники станом на кінець останнього робочого дня попереднього та поточного кварталів.

     За підсумками  фінансового   року   здійснюється   остаточний перерахунок   винагороди   на   підставі   результатів  розрахунку середньорічної вартості  чистих  активів,  здійсненого  за  даними щоквартальних розрахунків чистих активів фонду.

     8. Інші зобов'язання фонду оцінюються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"(z0085-00).

                   Порядок і строки визначення вартості чистих активів фонду

     9. Вартість  чистих  активів фонду розраховується управителем окремо за кожним фондом  відповідно  до  Правил  фонду  станом  на кінець  робочого дня,  що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп сертифікатів фонду, але не рідше ніж один раз у квартал.

     10. Розрахунок вартості чистих  активів  фонду  засвідчується підписами  керівника  управителя  фонду  та  скріплюється печаткою управителя фонду.

     11. За результатами розрахунку вартості чистих активів  фонду складається довідка за формою згідно з додатком.


                                                         Додаток
                                                       до Методики

                             ДОВІДКА
            про вартість чистих активів фонду операцій
        з нерухомістю станом на ___  ____________ 200_ р.
   ____________________________________________________________
                       (найменування фонду)

                    Інформація про управителя

     Код згідно з ЄДРПОУ

     Найменування

     Дата видачі і номер ліцензії/дозволу

                            ІНФОРМАЦІЯ
                про вартість чистих активів фонду
                      операцій з нерухомістю


------------------------------------------------------------------
|    Найменування     |            Значення показника            |
|      показника      |------------------------------------------|
|                     | на початок звітного | на кінець звітного |
|                     |       періоду       |      періоду       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1. Активи, тис.      |                     |                    |
|гривень              |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2. Зобов'язання, тис.|                     |                    |
|гривень              |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3. Вартість чистих   |                     |                    |
|активів, тис. гривень|                     |                    |
|(рядок 1 - рядок 2)  |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4. Кількість         |                     |                    |
|сертифікатів, що     |                     |                    |
|перебувають в обігу, |                     |                    |
|одиниць              |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5. Вартість чистих   |                     |                    |
|активів у розрахунку |                     |                    |
|на один сертифікат,  |                     |                    |
|гривень/одиниць      |                     |                    |
|(рядок 3/рядок 4 х   |                     |                    |
|1000)                |                     |                    |
------------------------------------------------------------------


Керівник ____________________    ___________________________
               (підпис)             (ініціали та прізвище)

                               М.П.

Категория: Новости, законопроекты | Добавил: Эксперт (01.09.2009) | Автор: Вячеслав E W
Просмотров: 994 | Теги: фонды операций с недвижимостью, расчет стоимости активов, методика
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории раздела
Материальные объекты
Недвижимость: обзоры
Предприятия, доли, акции
Прайс Лист
Перечень исходных данных
Индексы СМР
Новости, законопроекты
Наши публикации в СМИ
Разное
Поиск
Вход на сайт
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 492
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0